Verklaring Gegevensbescherming

Verklaring Gegevensbescherming Websites

Bij Pelican Rouge Coffee Roasters beschouwen wij privacy als een belangrijke en serieuze zaak en we streven ernaar deze te beschermen. Deze Verklaring Gegevensbescherming Websites ("Verklaring") kan in de loop der tijd worden gewijzigd. Daarom verzoeken we u deze pagina regelmatig te bezoeken en de datum op deze pagina te controleren. Zo weet u zeker dat u de actuele versie leest. Datum van versie: 15 dec 2021 In deze Verklaring wordt beschreven hoe Pelican Rouge Coffee Roasters, Leeghwaterstraat 6, Dordrecht, Netherlands, (Pelican Rouge Coffee Roasters "wij" of "ons" of "onze") als verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens en andere informatie van de gebruikers ("u" of "uw") in het bijzonder in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") en andere toepasselijke Gegevensbeschermingswetten, bij het gebruik van de website www.pelicanrougecoffeeroasters.com ("Website") verwerkt. Verwijzingen naar de AVG worden ook geacht verwijzingen te omvatten naar de specifieke clausule van andere toepasselijke Gegevensbeschermingswetten.


1. Categorieën persoonsgegevens, verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslag en bron

 

1.1 Persoonsgegevens die actief door u worden verstrekt

Als u een gebruikersaccount aanmaakt op onze Website, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens over uzelf te verstrekken – bijvoorbeeld: Naam, postadres, e-mailadres, gekozen wachtwoord. Pelican Rouge Coffee Roasters verwerkt deze persoonsgegevens om onze diensten aan u te kunnen verlenen. Het verstrekken van dergelijke persoonsgegevens is vrijwillig. Zonder deze persoonsgegevens te verstrekken, kunt u echter geen gebruikersaccount aanmaken. De rechtsgrondslag voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens is de met u gesloten overeenkomst over het gebruik van de Website (art. 6 lid 1 punt b AVG). Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief en instemt met de ontvangst van nieuwsbrieven en de verwerking van uw e-mailadres voor dit doel, wordt u gevraagd uw naam, maar in ieder geval uw e-mailadres op te geven. We zullen uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig nieuwsbrieven toe te zenden. Het verstrekken van uw e-mailadres is vrijwillig. Zonder uw e-mailadres te verstrekken, zult u echter geen nieuwsbrieven ontvangen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven is toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). We kunnen ook persoonsgegevens ontvangen uit bronnen buiten ons bedrijf, waaronder onze groepsmaatschappijen of andere bronnen van derden.

1.2 Andere passief verzamelde informatie:

Naast de persoonsgegevens die u actief verstrekt, kan de Website automatisch bepaalde informatie (bijv. apparaat- en gebruiksinformatie) van u verzamelen, verwerken en opslaan door het gebruik van Cookies. We verzoeken u vriendelijk ons Cookiebeleid te raadplegen voor meer informatie. De rechtsgrondslag voor dit doel is toestemming die wordt gegeven door te klikken op de respectieve knop die wordt weergegeven op de Cookiebanner (art. 6 lid 1 punt a AVG).


2. Ontvangers

2.1 Doorgifte binnen de groepsmaatschappijen van Selecta

We kunnen uw gegevens binnen de Selecta-groepsmaatschappijen delen voor interne administratieve doeleinden of voor marketingdoeleinden in verband met de producten en diensten die we aanbieden en/of die voor u interessant kunnen zijn. Sommige van onze collega’s die de Website beheren en IT-diensten verlenen, kunnen werknemers van onze groepsmaatschappijen zijn. Bij het beheer van de Website kunnen onze collega’s toegang hebben tot uw persoonsgegevens en/of deze verwerken. De respectieve doorgifte van uw persoonsgegevens binnen de groepsmaatschappijen van Selecta is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. De toegang is beperkt tot collega’s die toegang tot de gegevens moeten hebben.

2.2. Doorgifte aan dienstverleners

Pelican Rouge Coffee Roasters kan een beroep doen op externe dienstverleners, die optreden als een gegevensverwerker van Pelican Rouge Coffee Roasters, om bepaalde diensten aan Pelican Rouge Coffee Roasters te verlenen, zoals websitedienstverleners, marketingdienstverleners of IT-ondersteunende dienstverleners. Wanneer zij dergelijke diensten verlenen, kunnen de externe dienstverleners toegang hebben tot uw persoonsgegevens en/of deze verwerken. Voor deze externe dienstverleners gelden contractuele verplichtingen om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen ter bescherming van de persoonsgegevens en het vertrouwelijke karakter ervan en om de persoonsgegevens uitsluitend volgens de instructies te verwerken.

2.3 Andere ontvangers

Pelican Rouge Coffee Roasters kan uw persoonsgegevens ook doorgeven aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, juridische adviseurs en externe adviseurs in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is de naleving van een wettelijke verplichting waaraan Pelican Rouge Coffee Roastersis onderworpen of haar gerechtvaardigde belangen, zoals het uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen. Pelican Rouge Coffee Roasters kan uw persoonsgegevens ook aan een derde partij overdragen als onderdeel van een verkoop van sommige of al onze bedrijfsactiva aan een derde partij of als onderdeel van een bedrijfsherstructurering of -reorganisatie.


3. Internationale doorgifte van Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij over u verzamelen of ontvangen, kunnen worden overgedragen aan en verwerkt door ontvangers die zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") bevinden en die geen passend niveau van gegevensbescherming bieden. De landen waarvan erkend is dat zij vanuit het oogpunt van de EU-wetgeving een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, zijn onder meer Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Voor zover uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen die vanuit het oogpunt van de EU-wetgeving geen passend niveau van gegevensbescherming bieden (bijv. de VS), zullen wij de respectieve doorgifte baseren op passende waarborgen, zoals door de Europese Commissie vastgestelde standaardcontractbepalingen.


4. Welke rechten heeft u en hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

 

Indien u voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Een dergelijke intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming onverlet. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u het recht hebben van: toegang tot uw persoonsgegevens, rectificatie van uw persoonsgegevens; wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; gegevensoverdraagbaarheid en het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat deze rechten beperkt kunnen zijn krachtens de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie over deze rechten verwijzen wij u naar het gedeelte "Uw rechten" aan het einde van deze verklaring. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals vermeld in paragraaf 6.


5. Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig is om u de gevraagde diensten te leveren. Wanneer Pelican Rouge Coffee Roasters uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, zullen wij deze uit onze systemen en bestanden verwijderen en/of stappen ondernemen om deze op de juiste wijze te anonimiseren, zodat u er niet langer mee kunt worden geïdentificeerd, tenzij wij uw informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan Pelican Rouge Coffee Roasters is onderworpen, bijv. wettelijke bewaartermijnen, die, afhankelijk van het geval, tot 10 jaar kunnen oplopen, of als wij uw informatie nodig hebben om bewijsmateriaal te bewaren binnen de verjaringstermijn, die gewoonlijk drie jaar is, maar tot dertig jaar kan oplopen.


6. Neem contact met ons op

Als u zorgen of vragen heeft over deze Verklaring Gegevensbescherming Websites, neem dan als volgt contact met ons op:

Pelican Rouge Coffee Roasters, Leeghwaterstraat 6, Dordrecht, Netherlands or hq.dataprivacy@selecta.com

1. UW RECHTEN


1.1. Recht van toegang

U kunt het recht hebben om van ons bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt, en indien dat het geval is, om toegang te vragen tot de persoonsgegevens. De toegangsinformatie omvat – onder meer – de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw recht op toegang beperken. U kunt het recht hebben om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die verwerkt worden. Voor verdere kopieën die door u worden aangevraagd, kunnen wij een redelijke vergoeding vragen op basis van de administratieve kosten


1.2. Recht op rectificatie

U kunt het recht hebben om van ons rectificatie te verlangen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking kunt u het recht hebben om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.


1.3. Recht op wissing ("recht op vergetelheid")

Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om van ons te verlangen dat wij uw persoonsgegevens wissen en kunnen wij verplicht zijn om dergelijke persoonsgegevens te wissen.


1.4. Recht op beperking van de verwerking

Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om van ons beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. In dat geval worden de betrokken gegevens gemarkeerd en mogen zij door ons alleen voor bepaalde doeleinden worden verwerkt.


1.5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om de u betreffende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en kunt u het recht hebben om die gegevens aan een andere entiteit door te geven zonder dat wij u daarbij hinderen.


1.6. Recht van bezwaar

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie of wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en kan van ons worden verlangd dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken. Bovendien heeft u, indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct-marketing. In dat geval zullen uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden door ons worden verwerkt.